CHUYÊN ĐỀ: VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

17/03/2009 12:00 Sáng 9 phản hồi

CHUYÊN ĐỀ: VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Người trình bày: Đàm Thu Hương

 

 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

(Hoặc mở đầu hoặc tổng quan, hoặc một số vấn đề chung…)

Trong phần này cần nêu rõ lý do chọn chuyên đề ấy để xem xét

CHUYÊN ĐỀ: VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Người trình bày: Đàm Thu Hương

 

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

(Hoặc mở đầu hoặc tổng quan, hoặc một số vấn đề chung…)

Trong phần này cần nêu rõ lý do chọn chuyên đề ấy để xem xét

-Lý do về mặt lý luận.

-Lý do về mặt thực tiễn.

-Lý do về tính cấp thiết

-Lý do lựa chọn về năng lực nghiên cứu của tác giả.

-Xác định mục đích nghiên cứu (để làm gì???)

-Bản chất cần được làm rõ của sự vật (để làm gì??)

-Đối tượng nghiên cứu (nằm ở đâu??)

-Chọn phương pháp nghiên cứu (như thế nào??)

-Giới hạn về không gian của đối tượng khảo sát …(trường, quận huyện).

-Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu vv…(thời gian bao lâu? ở đâu??)

PHẦN II: NỘI DUNG

(hoặc nội dung cơ bản hoặc nội dung khoa học…).

Phần này thường cần trình bày 3 vấn đề lớn:

  1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu (mục tiêu, ý nghĩa của vấn đề…).
  2. Mô tả thực trạng vấn đề nghiên cứu (ở địa phương, ở cơ sở GD chứa đối tượng nghiên cứu… )
  3. Mô tả giải pháp (hệ giải pháp, những kiến giải, một số biện pháp, một số ứng dụng, một số đổi mới …) mà tác giả đã thực hiện, sử dụng nhằm làm cho chất lượng, hiệu quả công việc cao hơn.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Phần này cần nêu:

  1. Những kết luận quan trọng nhất của toàn bộ SKKN.
  2. Ý nghĩa quan trọng nhất.
  3. Các kiến nghị quan trọng nhất được đề xuất, rút ra từ SKKN.

Cuối bản viết cần có họ tên, chữ ký của tác giả. Đính kèm 3 bản duyệt SKKN.

* Yêu cầu về hình thức của bài viết SKKN:

-Bìa chính và bìa phụ giống nhau (xem mẫu).

 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN CẦU GIÁY

TRƯỜNG THCS NAM TRUNG YÊN

———***———

 

 

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC

 

 

 

Người thực hiện: Đàm Thu Hương

 

 

Hà Nội – 2008

 

-Cỡ chữ: 14 (hoặc 16, 18). Cách dòng: 1,5

-Trình bày hệ thống, khái quát, cụ thể, hấp dẫn, diễn đạt truyền cảm, văn phong khoa học, độ dài thích hợp, hợp lý (thường được sử dụng ở thể bị động), cân đối nội dung . Trình bày khách quan kết quả nghiên cứu, không gò ép, “liệu” kết quả, tránh thể hiện tình càm yêu, ghét với đối tượng nghiên cứu.

-Tên chương trình bắt buộc ở đầu trang.

-Tên tiểu mục không ở cuối trang.

-Tên chương, mục không được viết tắt

*Trong bản viết SKKN, lưu ý tối kỵ 3 điều sai:

+ Quan điểm đường lối của Đảng.

+ Kiến thức chuyên môn.

+ Lỗi chính tả, ngữ pháp.

* Cách đánh giá:

+ Tiêu chí đánh giá:

-Tính mới trong khoa học sư phạm ( sang tạo): 5 điểm

-Tính xác thực của các kết quả quan sát hoặc thí nghiệm ( Tính khoa học sư phạm): 4 điểm.

-Tính hiệu quả: 5 điểm

-Tính phổ biến (Phạm vi ứng dụng): 6 điểm

+ Mức đánh giá:

-Loại giỏi: Từ 17 -> 20 điểm.

-Loại khá:Từ 14 -> 16 điểm.

-Loại đạt yêu cầu:Từ 10 -> 13 điểm.

-Không đạt yêu cầu:Dưới 10 điểm..

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này