ĐỀ THI HỌC KÌ – MÔN LỊCH SỬ 6

21/02/2011 6:38 Chiều 25 phản hồi

Trường THCS Nam Trung Yên                                                ĐỀ THI HỌC KỲ

Năm học 2010 – 2011                                                             Môn: Lịch sử 6

Thời gian: 45 phút

I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1: Công cụ chủ yếu của người nguyên thuỷ là:

A. Đồ đồng                                                                              B. Đồ đá

C. Đồ sắt                                                                                 D. Máy móc

Câu 2. Đền Pác- tê – nông là thành tựu văn hoá của:

A. Hy – Lạp                                                                             B. Ai Cập

C. Rô – Ma                                                                              D. Lưỡng Hà

Câu 3. Các quốc gia cổ đại phương Tây có những giai cấp nào?

A. Thống trị, bị trị                                                                     B. Thống trị, nô lệ

C. Chủ nô, bị trị                                                                                    D. Chủ nô, nô lệ

Câu 4. Kinh đô của nước Văn Lang được xây dựng ở đâu:

A. Việt Trì( Phú Thọ)                                                                B. Phong Khê( Hà Nội)

C. Đông Sơn ( Thanh Hoá)                                                       D. Bạch Hạc ( Phú Thọ)

Câu 5. Hai thành tựu văn hoá tiêu biểu của thời Văn Lang – Âu Lạc là:

A. Lăng vua Hùng, thành Cổ Loa.

B. Trống đồng Đông Sơn, Thành Cổ Loa

C. Thạp đồng Đào Thịnh, đền thờ An Dương Vương.

D. Mũi tên đồn Cổ Loa, trống đồng Ngọc Lũ.

Câu 6. Dấu tích của người tối cổ trên đất nước ta được tìm thấy ở:

A.     Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai( Lạng Sơn), Núi Đọ ( Thanh Hoá), Xuân Lộc (Đồng Nai

B.      Mái đá Ngườm( Thái Nguyên), hang Kéo Lèng ( Lạng Sơn)

C.     Hạ Long ( Quảng Linh), Quỳnh Văn ( Nghệ An)

D.     Bắc Sơn ( Lạng Sơn), Bầu Tró ( Quảng Bình )

II. Chọn câu trả lời đúng (Đ) hoặc sai ( S) trong những câu hỏi sau

Câu 1 Sự kiện lịch sử Đúng (Đ) Sai ( S)
1 Kiến trúc nổi tiếng của Ai Cập là Kim Tự Tháp
2 Thành Ba – Bi – Lon là kiến trúc của người Hy Lạp
3 Người phương Đông tìm ra chữ cái a, b, c..
4 Talét – Pitago – ơclit là các nhà khoa học thuộc lĩnh vực toán học

III. Tự luận:

Câu 1: ( 2,5 điểm) Sự ra đời nhà nước Văn Lang đã mang lại những gì trong đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ta?

Câu 2: (2,5 điểm)Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào và ý nghĩa của cuộc kháng chiến đó

Chúc các con làm bài tốt!

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này